Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:del

Seznam témat     Nová odpověď

Přihlásit se     Registrace     Zapomenuté heslo

del

Autor: deby

21:05:55 15.04.2009

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, Buttons, StdCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Edit1: TEdit;
Button1: TButton;
Edit2: TEdit;
Edit3: TEdit;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
ComboBox1: TComboBox;
Label4: TLabel;
Label3: TLabel;
BitBtn1: TBitBtn;
procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var cena1, cenasdph, dph: double;
sazbadph: integer;


begin

try
cena1:=strtofloat(edit1.Text);
except
showmessage('Špatně zadané číslo');
edit1.SetFocus;
edit1.SelectAll;
exit;
end;
begin
if combobox1.ItemIndex = 0 then sazbadph:=9
else if combobox1.ItemIndex = 1 then sazbadph:=19
else begin showmessage('Vyberte si v nabídce sazbu');
Combobox1.SetFocus;
exit;
end;
end;


cenasdph:=cena1+(cena1/100*sazbadph);
dph:=Cena1/100*sazbadph;
edit2.Text:=FloatToStr(dph);
edit3.Text:=FloatToStr(Cenasdph);end;

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);

var help:string;

begin
help:= ExtractFilePath(Application.ExeName)+ 'help.txt';
winexec(PChar('c:\windows\notepad.exe '+help), SW_Shownormal);
end;

end.

Citovat příspěvek

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: