Asociativní pole v C++ - Builder.cz - Informacni server o programovani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:C/C++

Asociativní pole v C++

9. listopadu 2001, 00.00 | Dnes se podíváme na šablony map a multimap. Jedná se o asociativní pole. V asociativním poli jsou uloženy hodnoty ve tvaru (klíč,hodnota). Klíčem může být libovolný objekt, například string. Ukážeme si jak udělat jednoduchou hash tabulku v C++.

Dnes se podíváme na šablony map a multimap. Jedná se o asociativní pole. V asociativním poli jsou uloženy hodnoty ve tvaru (klíč,hodnota), kde klíč je vlastně "index" prvku. Klíčem může být libovolný objekt, například string.

Šablony map i multimap jsou kontejnery z knihovny STL (Viz můj článek Datové kontejnery v C++ - Úvod do STL). Jedná se o asociativní kontejnery. Jak ukládané prvky, tak i klíče musejí mít k dispozici:

 • Bezparametrický konstruktor
 • Musejí být schopny se kopírovat pomocí kopírovacího konstruktoru a operátoru =. Nemohou-li být použity implicitní, musí se operátor = přetížit, a vytvořit kopírovací konstruktor.
 • Destruktor

Oba kontejnery mají vnitřní typ value_type. Jedná se o šablonu struktury jménem pair. Tato šablona je přejmenovaná pomocí typedef. Šablona struktury pair je struktura parametrizovaná dvěma typy - klíčem a hodnotou. K vytvoření "páru" můžeme použít konstruktor této šablony, nebo pomocí šablony funkce make_pair. Identifikátory pair a make_pair jsou deklarovány v prostoru jmen std. Jak v šabloně map, tak i v multimap jsou vlastně uloženy tyto "páry" (klíč,hodnota). Ke každé hodnotě se přistupuje pomocí klíče. Rozdíl mezi map a multimap je v tom, že map umožňuje mít pro jeden klíč pouze jednu hodnotu, kdežto multimap může mít pro jeden klíč více asociovaných hodnot. Oba kontejnery jsou deklarovány v hlavičkovém souboru map.h v prostoru jmen std.

Šablona map

Šablona map má tři parametry. Jedná se o typ klíče, typ prvku, a "něco", co porovnává klíče. Třetí parametr má svou implicitní hodnotu, a my jej zatím nebudeme používat. Kdyby někdo chtěl zajistit, aby klíče nebyly porovnávány pomocí relačního operátoru <, zadal by třetí parametr. Třetí parametr může být funkce (ukazatel na funkci), nebo tak zvaný funkční objekt. Funkčními objekty se chci zabývat v budoucnu v samostatném článku. K pochopení šablony map nejsou důležité, proto se jimi dnes nebudeme zabývat. V dnešním článku budeme používat pouze první dva parametry šablon map a multimap. Šablona map má k dispozici konstruktory a destruktor jako všechny ostatní kontejnery (Viz moje předchozí články). K jednotlivým prvkům se přistupuje pomocí klíčů. Operátor indexování [] má jako svůj parametr také hodnotu klíče. Všechny páry v kontejneru jsou vždy seřazeny podle hodnoty svého klíče. Podívejme se nyní na některé metody:

 • begin, empty, size, max_size, swap - metody společné pro všechny kontejnery z STL. Viz můj článek Datové kontejnery v C++ - Úvod do STL
 • find - parametrem je klíč, metoda vrátí pár (klíč,hodnota), ve ktérém klíč odpovídá klíči, který byl zadán jako parametr. Není-li takový pár v kontejneru, metoda vrátí iterátor za poslední prvek (iterátor, který vrací metoda end()).
 • count - parametrem je klíč. Metoda vrátí 1, jestliže v kontejneru existuje hodnota asociována k danému klíči, jinak vrátí 0. Vlastně vrací počet párů s daným klíčem.
 • insert - existují opět 3 varianty této metody (tak jako u šablony vector. Jedna možnost je předat metodě insert jako parametr objekt typu value_type. Můžeme jej například vytvořit pomocí šablony funkce std::make_pair. V případě, že v kontejneru neexistuje pár s klíčem daným jako parametr, bude zadaný pár do kontejneru vložen. Jestliže daný klíč již v kontejneru existuje, nestane se nic. Poloha pro nový prvek bude bude vybrána tak, aby kontejner zůstal uspořádán pomocí hodnot klíčů. Další dvě varianty metody insert jsou obdoné jako u šablony vector (Viz můj článek Šablona vector v C++ a iterátory). Lze pomocí iterátor upřesnit polohu, nebo vložit prvky s jiného kontejneru. Upřesníme-li polohu iterátorem, kontejner si zkontroluje, zda je poloha správná. Kontejner musí být uspořádán podle klíčů. Je-li správná, potom dojde ihned k vložení páru. Ušetří se čas, který by kontejner potřeboval k nalezení správného místa. V opačném případě kontejner nalezne vhodné místo sám. Zachová se tedy, jako by jsme polohu iterátorem vůbec nezadali.
 • erase - existují dvě varianty této metody. Mohu zadat klíč nějaké asociované hodnoty, nebo iterátor udávající polohu páru. Metoda erase odstraní prvek (i s klíčem, tedy celý pár) z kontejneru.
 • Operátor [] - slouží k přístupu k hodnotám pomocí klíčů. Není-li v kontejneru pár s daným klíčem, bude vložen pár s daným klíčem, a hodnotou vytvořenou bezparametrickým konstruktorem. Takové chování nemusí být vždy žádoucí (viz příklad).

To je výčet asi nejdůležitějších metod. Nyní si vše osvětlíme na příkladu

#include <iostream>
#include <map>
#include <string>

int main(int argc, char **argv)
{
  std::map<std::string,int> TelefoniSeznam;
  /* Klíč je string, hodnota je int */
  TelefoniSeznam.insert(std::make_pair(std::string("Dostal"),4578963));
  TelefoniSeznam.insert(std::make_pair(std::string("Novak"),12458632));
  TelefoniSeznam.insert(std::make_pair(std::string("Hasici"),150));
  TelefoniSeznam.insert(std::make_pair(std::string("Policie"),158));
  std::cout << "Hasici " << TelefoniSeznam[std::string("Hasici")] << std::endl;
  std::cout << "Dostal Radim " << TelefoniSeznam[std::string("Dostal")]
      << std::endl;
  std::string jmeno("Bond");
  std::cout << "Bond James ";
  if (!TelefoniSeznam.count(jmeno))
    std::cout << "neni v seznamu." << std::endl;
  else
    std::cout << TelefoniSeznam[jmeno] << std::endl;
  std::cout << "Muzete se o tom presvedcit: " << TelefoniSeznam[jmeno]
      << std::endl;
  /* Právě jsem zapsal Bonda do seznamu! 
  Takové chování operátoru [] nemusí být vždy žádoucí. 
	Může být lepší raději použít metodu find. */
  std::map<std::string,int>::iterator i;
  for(i = TelefoniSeznam.begin(); i != TelefoniSeznam.end(); i++)
  {
	 /* Bond je tady taky! */
	 std::cout << i->first << " " << i->second << std::endl;
	 /* Šablona struktury pair má dva atributy: first a second */
  }
  TelefoniSeznam.erase(TelefoniSeznam.begin());
  TelefoniSeznam.erase(std::string("Novak"));
  std::cout << std::endl;
  for(i = TelefoniSeznam.begin(); i != TelefoniSeznam.end(); i++)
  {
     std::cout << i->first << " " << i->second << std::endl;
  }
  return 0;
}

Doufám, že tentokrát jsem nikde nezapoměl na prostor jmen std. Dobře si všimněte, jak se v kontejneru objevil Bond. Použil jsem ho jako parametr pro operátor [].

Šablona multimap

Šablona multimap je asociativní pole, které umožní mít k jednomu klíči asociováno několik hodnot. Práce se šablonou multimap je podobná jako práce se šablonou map. Zaměřím se pouze na rozdíly. První důležitá věc je, že šablona třídy multimap již nemá operátor []. Prvky s daným klíčem lze nalézt pomocí metody find. Tím ale nalezneme pouze jeden (ten první) prvek s daným klíčem. Chceme-li nalézt všechny prvky s daným klíčem, musíme použít metody lower_bound, upper_bound, nebo equal_range. Tyto metody byly i v šabloně map, ale tam neměly snad žádné využití.

 • lower_bound - parametrem je klíč. Vrací iterátor na prvek s nejmenším klíčem, který je větší, nebo roven zadanému klíči. Neexistuje-li takový prvek, vrací iterátor za konec kontejneru ( end() ).
 • upper_bound - parametrem je klíč. Vrací iterátor na prvek s největším klíčem, který je menší, nebo roven zadanému klíči. Neexistuje-li takový prvek, vrací iterátor za konec kontejneru ( end() ).
 • equal_range - parametrem je klíč. Vrací dvojci iterátorů (pair - viz příklad níže). První ve dvojci je výsledek volání metody lower_bound. Druhý ve dvojci je výsledek volání metody upper_bound. Metoda equal_range za nás vlastně zavolá tyto dvě metody.

Nyní si vytvoříme ukázkový příklad. Bude se jednat o jednoduchou ukázkovou hash tabulku s velice jednoduchou hash funkcí - mod 13. V tabulce budou uloženy čísla int. Jejich klíče budou také typu int. Klíče jsou int pouze pro přehlednost tohoto ukázkového zdrojového textu. Pro úsporu místa by bylo asi lepší mít klíče short int, nebo i char. Hodnota klíče totiž nebude nikdy větší než 12.

#include <iostream>
#include <map>

using namespace std;

typedef multimap<int,int> THashTabulka;

int main(int argc, char **argv)
{
  THashTabulka Tabulka;
  int p;
  THashTabulka::iterator i;

  for(p = 39; p >= 0; p--)
  {
  	  Tabulka.insert(make_pair(p % 13, p));
  }
  cout << "Pocet prvku v tabulce " << Tabulka.size() << endl;
  for(i = Tabulka.begin(); i != Tabulka.end(); i++)
  {
    cout << "(" << i->first << "," << i->second << ")\t";
  }
  cout << endl;
  cout << "PocetPrvku s klicem 10 je " << Tabulka.count(10)
  	<< ". Prvni je: " << (*Tabulka.find(10)).second << endl;
  i = Tabulka.find(5);
  cout << "PocetPrvku s klicem 5 je " << Tabulka.count(5) << endl;
  for(p = 0; p < Tabulka.count(5); p++,i++)
  {
    cout << "(" << i->first << "," << i->second << ")\t";
  }
  cout << endl;
  /* Lepší způsob je: */
  THashTabulka::iterator j = Tabulka.upper_bound(0);
  cout << "Prvky s indexem 0:" << endl;
  for(i = Tabulka.lower_bound(0); i != j; i++)
  {
    cout << "(" << i->first << "," << i->second << ")\t";
  }
  cout << endl;
  /* Asi nejlepší způsob je: */
  pair<THashTabulka::iterator,THashTabulka::iterator> 
           par=Tabulka.equal_range(7);
  cout << "Klici s indexem 7 odpovida:" << endl;
  for(i = par.first; i != par.second; i++)
  {
    cout << i->second << "\t";
  }
  cout << endl;
  return 0;
}

Tolik tedy k asociativním polím. Až se budeme zabývat tématem funkčních objektů v C++, připomeneme si, že i v šablonách map a multimap se dají funkční objekty použít. Je to v případě, kdy nechcete, aby kontejner třídil klíče podle relačního operátoru <, ale podle jiné, Vámi zadané relace. Příště se podíváme na množinu a multimnožinu v C++.


Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » C/C++  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: